Bia lưu niệm căn cứ Thành Đội Mỹ Tho - Du lịch Tiền Giang

Bia lưu niệm căn cứ Thành Đội Mỹ Tho – Du lịch Tiền Giang