ng Đặng Phước Thành Chủ tịch HĐQT VINASUN CORP đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội Đồng Đặng tộc Việt Nam

ng Đặng Phước Thành Chủ tịch HĐQT VINASUN CORP đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội Đồng Đặng tộc Việt Nam