Sân chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ, Ba Tri

Sân chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ, Ba Tri