Di tích lịch sử Đền thờ và mộ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng

Di tích lịch sử Đền thờ và mộ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng