Giếng nước cổ xây bằng gạch vồ trong khuôn viên Lăng Hoàng Gia

Giếng nước cổ xây bằng gạch vồ trong khuôn viên Lăng Hoàng Gia