Lăng Hoàng Gia là nơi thờ tự và lăng mộ của Phạm Đăng Hưng

Lăng Hoàng Gia là nơi thờ tự và lăng mộ của Phạm Đăng Hưng