Đánh trống khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Đánh trống khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đồng Tháp