Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đồng Tháp năm 2018

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đồng Tháp năm 2018