Quang cảnh Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Quang cảnh Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đồng Tháp